Är det inte fascinerande att dyka vid ett vrak som kan visa dig en del av det som varit?

Ofta när du dyker vid ett vrak kan du se historien och känna närheten av en förfluten tid!

Trimix är en andningsgas, bestående av syre, helium och kväve, och används ofta vid djupdykning och under den djupa delen av dyk där man använder tekniker från teknisk dykning.

Med en blandning av tre gaser är det möjligt att skapa blandningar lämpliga för olika djup eller ändamål genom att justera proportionerna av varje gas för sig.

Den huvudsakliga anledningen till att tillföra helium till blandningen är att minska halterna av kväve och syre, till under de halter som råder i vanlig luft, för att tillåta blandningen att andas säkert under djupa dyk.

En lägre kvävehalt krävs för att minska kvävenarkos och andra fysiologiska effekter.

Helium har en väldigt liten narkosisk effekt.

En lägre halt av syre minskar risken för syreförgiftning.

Heliums lägre densitet minskar andningsmotståndet.

På grund av dess låga molekylära vikt lämnar helium vävnaderna snabbare än kväve när trycket sjunker.

På grund av dess låga upplösningsförmåga binds inte helium lika snabbt i vävnader som kväve gör.

Genom att minska syreinnehållet, ökar man det maximala djupet och längden på dyket innan syreförgiftning blir en begränsande faktor.

Att återföra kväve i Trimix kan bidra till att förhindra High Pressure Nervous Syndrome, ett problem som kan uppkomma när man andas Trimix på djup under 130 till 180 meter.

Kväve är också betydligt billigare än helium. Konventionellt får blandningen sitt namn efter sin syrehalt, heliumhalt och alternativt balanshalten, kväve.

Till exempel, för en ”Trimix 10/70-blandning” bestående av 10% syre, 70% helium, så är 20% kväve lämpligt för ett 100-meters-dyk.

Heliair
Heliair är en andningsgas bestående av en blandning mellan syre, kväve och helium och används ofta under den djupa delen av ett dyk där man använder sig av tekniker för teknisk dykning.

Den blandas enkelt av helium och luft och har därför en fast 21:79 halt av syre mot kväve med en balans bestående av olika mängder helium.

Ibland kallas den för ”fattigmans trimix” därför att den är mycket enklare att blanda än trimix som har varierande halt syre, och eftersom det enda som krävs är att man pressar in en mängd helium och sedan toppar med vanlig komprimerad luft.

Man slipper det riskfyllda steget med att pumpa in rent syre i blandningen.

Heliox
Heliox är en andningsgas bestående av en blandning av helium (He) och syre (O2).

Beaktande priset på helium, så används heliox normalt endast vid professionell djupdykning.

Halten syre i blandningen bestäms av det maximala djupet samt dykplaneringen.